Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2013. január 22., kedd

Ecuadori és magyar népviselet


A kolozsvári születésű Szentimrei Judit néprajzos kutató 1986-ban járt Ecuadorban MóriczÍme Judit néni rövid beszámolója:
Erdélyi szemmel EcuadorbanI. Ta­lál­ko­zás Mó­ricz Já­nos­sal

Saraguro. Hazavárjuk a szövő férfit. Útitársam Vadász Zoltán, Móricz János szárnysegédje, valamennyi fényképet ő készítette1985-ben meg­hív­tak Tor­on­tó­ba egy 1930-as ha­gya­ték fel­dol­go­zá­sá­ra. Az anyag a Royal On­ta­rio Mú ze­um rak­tá­rá­ban és könyv­tá­rá­ban volt, a hét öt nap­ján a mú­ze­um­ban dol­goz­tam és min­den ked­den a Ma­gyar Ház könyv­tá­rá­ban, mert nem vi­het­tem ma­gam­mal az ott­ho­ni könyv­tá­ra­mat (Malonyai, Or­bán Ba­lázs). Egy al­ka­lom­mal be­jön egy ma­gas szőke, szép szál em­ber, ar­ca na­gyon ha­son­lí­tott az én betlenfalvi só­go­ro­mé­hoz. A könyv­tá­rost ke­res­te, az ép­pen ki­lé­pett. A fér­fi le­ült, én foly­tat­tam a mun­ká­mat, nem törődtünk egy­más­sal. Pár perc múl­va meg­jött Berzi Jós­ka, és ők ott csen­de­sen be­szél­get­tek az író­asz­tal mel­lett. Egy­szer oda­jön hoz­zám a ma­gas is­me­ret­len és meg­kér­di, hogy a mold­vai csán­gó kö­tet­be én is ír­tam-e? Én azt vá­la­szol­tam, hogy dr. Kós Ká­rollyal és Nagy Jenővel együtt gyűj­töt­tük az anya­got 1953-ban, én később még több­ször is jár­tam Mold­vá­ban. A Mold­vai csán­gó nép­mű­vé­szet vé­gül 1981-ben je­lent meg a nép­mű­vé­sze­ti so­ro­zat ne­gye­dik kö­tet­ként.
A poncho szövését Saraguróban, a kukorica hazájában már szövőszéken férfiak végzik (csak a férfiak szőnek).Le­ült mel­lém, be­mu­tat­ko­zott és meg­kér­dez­te, hogy nem vol­na-e ked­vem el­men­ni Ecuadorba, az in­di­án tex­tí­li­á­kat ta­nul­má­nyoz­ni. Ő ugyan­is a csán­gó kö­tet­ben azt lát­ta, hogy sok ha­son­ló­ság van az in­di­án és a csán­gó vi­se­let kö­zött. El­állt a lé­leg­ze­tem, lát­ta, hogy meg­szó­lal­ni sem tu­dok, azt mond­ta, hogy alud­jak rá egyet, nem mu­száj rög­tön vá­la­szol­ni.
Kér­dez­te, hol ebé­de­lek más­nap. Ferenczi Ti­bor­nál, a csár­dá­ban. Mi­kor? Egy és kettő kö­zött – vá­la­szol­tam. Mi­kor a könyv­tár­ból el­tá­vo­zott, meg­kér­dez­tem Berzi Jós­kát, hogy mi­lyen em­ber. Még­is egy va­di­de­gen­hez nem in­du­lok le Ecu­a­dor­ba. Ren­des ma­gyar em­ber, volt a vá­lasz, és én eb­ben meg­nyu­god­tam. Más­nap, mi­kor a mú­ze­um­ból át­sé­tál­tam Ferenczi Ti­bor vendéglőjébe, Mó­ricz már ott volt a két szárny­se­géd­jé­vel. Kéz­fel­eme­lés­sel je­lez­te, hogy ott van­nak. Én is meg­ebé­del­tem, utá­na oda­jött az asz­tal­hoz és meg­kér­dez­te, hogy mit ál­mod­tam. (Ál­ta­lá­ban nem so­kat sza­po­rí­tot­tuk a szót.) Mond­tam, hogy me­gyek, ha a mun­ká­mat itt be­fe­jez­tem. Kér­dez­te, hogy me­lyik az uta­zá­si iro­dám, a Barcza Ve­ráé – vá­la­szol­tam, ő ak­kor fel­aján­lot­ta, hogy 1000 dol­lárt le­tesz, és te­le­fo­non tart­juk a kap­cso­la­tot. Át­adott egy név­je­gyet, hogy ha bár­mi prob­lé­ma adó­dik, csak ve­gyem elő.
Saraguro. A kötelet lábujjukba akasztott szálakból a ház előtt fonják.1986 feb­ru­ár­já­ra nagy­já­ból be­fe­jez­tük a mun­kát, már a hely sem tar­tott, s ak­kor je­lez­tem Mó­ricz­nak, hogy me­gyek. Na­gyon jó az időpont, mond­ta, a tró­pu­si esős időszakon túl van­nak, és ak­kor tu­dunk majd dol­goz­ni. Mi­kor ecuadori ví­zu­mot kér­tem, ki­sült, hogy az Egye­sült Ál­la­mo­kon át­uta­zok, igaz, hogy csak át­szál­lok egyik repülőről a má­sik­ra Mi­a­mi­ban, de ak­kor is kell a ví­zum. A cso­ma­go­mat fel­ad­tam már, mi­kor ez ki­de­rült, és egy ke­rek na­pot vá­ra­koz­tat­tak az ame­ri­kai kö­vet­sé­gem, amíg be­ütöt­ték a pe­csé­tet. Más­nap út­ra kel­het­tem. Mó­ricz te­le­fo­non je­lez­te: szá­mol­jak az­zal, hogy Ecu­a­dor­ban 28 fok me­leg van. Ka­na­dá­ban mí­nusz 19-ről in­dul­tam, a té­li­ka­bá­to­mat a repülőtéren fel­szál­lás előtt mun­ka­tár­sam, Lehotay Ve­ra ke­zé­be nyom­tam, s egy könnyű kosz­tüm­ben fel­száll­tam a gép­re. Mi­a­mi­ban kel­lett vál­ta­ni, de nem akar­tak fel­eresz­te­ni az equadori repülőre. Ak­kor elővettem Mó­ricz Já­nos név­jegy­ét, és ettől nagy ud­va­ri­a­san át­en­ged­tek.
Otavalo. A kicsi bubát pókakötővel tekerik körül akárcsak a moldvai csángók.Guayaquilben a repülőtéren rög­tön meg­lát­tam Mó­­ricz Já­nost, su­dár alak­ja ki­emel­ke­dett a tömegből. Be­mu­tat­ta szárny­se­géd­jét, el­mond­ta, hogy a köz­tár­sa­sá­gi el­nök uno­ká­ja, s cso­ma­gunk nem lé­vén gya­log in­dul­tunk a szál­lo­da fe­lé. Én, mint fa­lu­si kis­lány Pes­ten, tá­tot­tam a szá­mat és nem vet­tem ész­re a jár­da szé­lén a mély ár­kot, ami a tró­pu­si esőt volt hi­vat­va le­ve­zet­ni. Ak­ko­rát es­tem, mint egy tus­kó. A két fér­fi meg­ré­mült, össze­ka­par­tak. Sze­ren­csé­re csak a síp­cson­to­mat ütöt­tem meg. El­vo­nul­tunk ebé­del­ni. Szál­lo­dai szo­bá­ban már ott várt a cso­ma­gom és 3 po­hár nyers gyü­mölcs­lé, mert azt mond­ta, hogy ar­ra szük­ség van őnáluk. Az ebéd­nél meg­be­szél­tük, hogy ki­me­gyünk a vilkabambai nya­ra­ló­já­ba, és on­nan in­du­lunk a má­sik szárny­se­géd­jé­vel, Va­dász Zol­tán­nal az in­di­á­nok­hoz. Es­te fel­hí­vott, hogy reg­gel in­du­lunk Vil­kabambába, mert meg­ér­ke­zett a né­met­or­szá­gi arany­ku­ta­tó cso­port. Én már ak­kor nem tud­tam rá­áll­ni a lá­bam­ra, szor­gal­ma­san bo­ro­gat­tam a síp­cson­to­mat. Ab­ban egyez­tünk meg, hogy ő megy, de én ma­ra­dok. Más­nap a szárny­se­géd édes­any­já­nál ebé­de­lek, kö­rül­né­zek a vá­ros­ban, és har­mad­nap út­ra ke­lünk egy ál­lam­tit­kár tár­sa­sá­gá­ban, aki szin­tén üd­vö­zöl­ni akar­ja a né­met ku­ta­tó­cso­por­tot. Ag­go­dal­mam­ra meg­nyug­ta­tott, hogy ha nem is tu­dok spa­nyo­lul, né­me­tül el­be­szél­get­he­tünk, mert az illető édes­ap­ja a né­met­or­szá­gi kö­vet­sé­gen dol­go­zott és ő gye­rek­ként ott nőtt fel.
Más­nap je­lent­ke­zett a szárny­se­géd, meg­mu­tat­ta Guayaquil ne­ve­ze­tes­sé­ge­it és el­vitt az édes­any­já­hoz. Ak­kor ép­pen da­gály volt, én éle­tem­ben ak­kor lát­tam először apályt s da­gályt. Na­gyon ked­ve­sen fo­ga­dott a köz­tár­sa­sá­gi el­nök lá­nya, ki­vitt a kert­be, meg­mu­tat­ta a ha­tal­mas pa­pa­gájt, és mert tud­ta, hogy a tex­tí­li­ák ér­de­kel­nek, elővett egy ér­de­kes övet, amit an­nak ide­jén Nixon el­nök­nek ké­szí­tet­tek, de mi­vel ő köz­ben le­mon­dott, az ecu­a­do­ri lá­to­ga­tá­sá­ra már nem ke­rült sor, így az öv meg­ma­radt, és ne­kem aján­dé­koz­ta. Hal­lat­lan ér­de­kes volt az öv, mert a Nixon út­ját áb­rá­zol­ta je­lek­kel, aho­gyan el­in­dult vol­na ha­zá­já­ból, és meg­éke­zett vol­na Equadorba. Mu­tat­ta a Föl­det ál­la­ta­i­val, a jár­mű­ve­ket, ami­vel jött vol­na, au­tót, vo­na­tot, ha­jót, köz­bül volt az üd­vöz­let, majd a ven­dég­fo­ga­dó ház, az it­te­ni ál­la­tok, jár­mű­vek és leg­vé­gén az Is­ten há­za, a szent­ség­tar­tó­val.
Repülővel in­dul­tunk Vilkabambába az ál­lam­tit­kár tár­sa­sá­gá­ban, aki­vel né­me­tül ke­dé­lye­sen el­tár­sa­log­tunk. Mi­kor meg­ér­kez­tünk megdöbbentő hír fo­ga­dott. A né­met­or­szá­gi arany­ku­ta­tó cso­port vezetője előző nap meg­halt. Az tör­tént ugyan­is, hogy ami­kor meg­ér­kez­tek, na­gyon friss­nek érez­te ma­gát, ki­lo­va­golt az arany­bá­nyák­hoz, és feltehetően nem volt ide­je akk­li­ma­ti­zá­lód­ni. Mi­re Mó­ricz oda­ér­ke­zett, ak­kor­ra már ha­lott volt. Ne­kem az­zal volt sze­ren­csém, hogy egy na­pot fe­küd­tem a lá­bam mi­att.
Va­cso­rá­nál együtt vol­tunk. Az asztalfőn Mó­ricz Já­nos és az ál­lam­tit­kár ült, en­gem a né­me­tek­kel szem­be ül­tet­tek, mert ve­lük tud­tam tár­sa­log­ni.
Más­nap reg­gel 6 óra le­he­tett, cso­dá­la­tos nap­kel­te volt, a he­gyek felől, mint­ha egy ha­tal­mas fekvő óri­ást vi­lá­gí­tott vol­na meg és kel­le­mes haj­na­li szellőfuvallatot érez­tem, ami a kovásznai Tün­dér­völgy­re em­lé­kez­te­tett. Le­het­sé­ges-e, hogy a Föld két vé­gén ugyan­az a lég­áram­lat fúj­do­gál? Le­het, hogy ettől ér­nek meg ma­gas kort az ot­ta­ni em­be­rek? Mó­ricz me­sél­te, hogy Vil­ka­bambában nem rit­ka a száz­éves em­ber.
Reg­ge­li­nél Mó­ricz Já­nos­sal meg­be­szél­tük a te­en­dő­ket. Az én fel­ada­tom az lesz, mond­ta, hogy az ecu­a­do­ri in­di­á­nok vi­se­le­tét és szőtteseit ta­nul­má­nyoz­zam. Össze­sen két hét állt ren­del­ke­zé­sünk­re. Va­dász Zol­tán­nal in­dul­tunk el, aki a spa­nyol mel­lett az in­di­á­nok nyel­vét is be­szél­te. Ő fény­ké­pe­zett min­dent, amit ar­ra mél­tó­nak tar­tot­tam.
Már­ci­us 2-án kel­tünk út­ra te­rep­já­ró­val. Há­rom­ezer ki­lo­mé­tert tet­tünk meg, há­rom­ezer mé­ter­rel a ten­ger­szint fe­lett, 10 nap alatt...

Úti­nap­lóm­ból


1986. már­ci­us 2–12.
Vá­sár­nap va­sár­nap Saraguróban
Otavalo a fériak nehéz, kétoldalú ponchoban járnak (az egyik oldala sötétkék, a másik szürke vagy drapp kockás)Utunk első ál­lo­má­sa Saraguro volt, a ku­ko­ri­ca ha­zá­ja. A saragur tör­zset Ipo­lyi Ar­nold is em­lí­ti (Ipo­lyi Ar­nold: Ma­gyar mythológia. 1854, XLVII. l). Mó­ricz Já­nos sze­rint a saragurok a nép­ván­dor­lás­sal be­ke­rül­tek a Kár­pát-me­den­cé­be, de mert nem tet­szett ne­kik a hely, vissza­for­dul­tak, ke­let­re in­dul­tak és a Bering-szoroson át Észak- majd Dél-Ame­ri­ká­ba ván­do­rol­tak.
Va­sár­nap nap­sü­té­ses délelőtt ér­kez­tünk a te­le­pü­lés­re. A nép tó­dult ki a temp­lom­ból a tér­re. Mi­vel en­gem elsősorban a vi­se­let ér­de­kelt, fel­fi­gyel­tem ar­ra, hogy a fi­a­ta­labb nők és fér­fi­ak egy­for­ma kis ka­ri­má­jú, ma­gas te­te­jű bol­ti posz­tó­ka­la­pot vi­sel­tek, az idő­seb­bek pe­dig szé­les ka­ri­má­jú, la­pos te­te­jű szal­ma­ka­la­pot. Ál­ta­lá­ban kö­zép­ter­me­tű­ek, és si­mán hát­ra­fé­sült ha­ju­kat egy ág­ba fon­ják. Úgy tűnt, hogy min­den­ki nép­vi­se­let­ben van, nem lát­tam vá­ro­si­a­san öl­tö­zött em­bert. Töb­ben vol­tak me­zít­láb, de volt, aki­nek gu­mi­csiz­ma, tornacipő vagy  nyá­ri la­pos sar­kú cipő volt a lá­bán.
A nők ün­nep­nap két­nyüs­tös, fe­ke­te, ap­ró, élé­re ál­lí­tott, vi­ze­sen le­ra­kott és na­pon szá­rí­tott, nyi­tott gyap­jú­szok­nyát vi­sel­nek. (Ka­lo­ta­sze­gen a ken­der­vá­szon fersinget ugyan­így lelucskolják.) En­nek de­re­kát csí­ko­san szö­vött öv­pánt­ba gal­lé­roz­zák. Ez alól messze vi­lá­gít a cik­lá­men vagy ko­balt­kék­kel 2-3 ujj­nyi­ra sze­gé­lye­zett, rán­colt fe­ke­te al­só­szok­nya. Hét­köz­nap a nők és a gye­re­kek is csak ezt vi­se­lik, és szí­nes öv­sza­lag­gal rög­zí­tik a de­re­kuk­ra. Az ing­blú­zuk fe­hér, újab­ban cik­lá­men vagy tür­kiz lékri sza­bá­sú. E fö­lé ke­rül a fél­váll­ra vagy kétvállra ve­tett posz­tó­hí­mes fe­ke­te vállkendő, me­lyet elöl fém­szál­ból sod­rott kö­tőn függő, 15 ágú Nap-mell­tű­vel (topo) tűz­nek össze. A vállkendő lát­ni en­ge­di az élénk szí­nű blúzt és a több­so­ros gyön­gyöt. Az öl­tö­ze­tet fél­hol­das vagy csil­la­gos fül­be­va­ló egé­szí­ti ki. A fi­a­ta­lok a na­gyobb, pi­ros kö­ves vagy gyön­gyös, az idősebbek a ki­sebb és kék vagy fe­hér kö­ves fül­be­va­lót sze­re­tik. A szö­vött öv – akár­csak a gyimesi és mold­vai csán­gók­nak – egyik legősibb ru­ha­da­rab­juk. Ezen fi­gu­rá­lis és geo­met­ri­kus mo­tí­vu­mok, ma­da­rak, füsűk, far­kas­fo­gak, víz­fo­lyá­sok vál­ta­koz­nak.  
A fér­fi­ak leg­jel­leg­ze­te­sebb ru­ha­da­rab­ja a két szélből szőtt, szí­nes gyap­jú­val össze­varrt, fe­ke­te pon­cho vagy felső. Alul egy szin­tén két­nyüs­tös, egy szélből va­ló, tel­je­sen sza­bás, karöltő nél­kü­li kb. 78x185 cm nagy­sá­gú, 30 cm-es nyak­nyí­lá­sú, gyap­jú szőttes al­só ru­ha­da­ra­bot vi­sel­nek.
A pon­cho alól ki­lát­szik a fe­ke­te rö­vid­nad­rág, amit főleg fi­a­tal fér­fi­ak vi­sel­nek, az idősebbeken fe­hér, var­rás nél­kü­li gyap­jú­nad­rág van. En­nek megfelelője ná­lunk a hétfalusi csán­gó gye­re­kek pa­rittya­ga­tyá­ja.
*
A Santo Domingói vörös törzsnél. A vörös sámán haja piros bogyóval (kolorádóval) keményre festve. Az asszony kerekítője melegebb színű, lányuk, a 16 éves mezítlábas királynő. Most aranylamé blúz és bolti palást van rajta.Pár év­vel ezelőtt a pá­ri­zsi Museé de l’Homme-ban al­kal­mam volt meg­fi­gyel­ni, hogy az a kes­keny szö vött öv, ame­lyet ná­lunk, Mold­vá­ban a 19. és 20. szá­zad for­du­ló­ján még nem­ze­ti­sé­gi kü­lönb­ség nél­kül vi­sel­tek, az nem­csak Ke­let-Eu­ró­pá­ra jellemző, de a lap­pok­tól – jó­for­mán az Észa­ki sark­tól az Egyenlítőig – va­la­mennyi ön­el­lá­tás­ra be­ren­dez­ke­dett nép vagy nép­cso­port is­me­ri, ké­szí­ti, s nem egy nap­ja­ink­ban is vi­se­li.
Az 1930-as évek vé­gén még ma­gam is szőttem Finn­or­szág­ban és a 20. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben nem egy csí­kos vagy min­tás övet meg bubatekerőt fény­ké­pez­tünk és raj­zol­tunk a Bákó kör­nyé­ki vagy a Tatros men­ti csángómagyar fal­vak asszo­nya­in, gyer­me­ke­in.
Elképzelhető örö­möm, ami­kor a saragurói vá­sá­ron és később Otavalóban szebb­nél szebb övek­ben gyö­nyör­köd­het­tem az áru­sok­nál meg a ki­sebb-na­gyobb le­á­nyok de­re­kán. Hát még mi­kor meg­lát­tam, hogy a ki­csi ba­bá­kat ép­pen úgy csongolyítják be és te­ke­rik kö­rül a geo­met­ri­kus és fi­gu­rá­lis min­tá­jú bubatekerőkkel, övek­kel, mint mi­ná­lunk Lészpeden. Ven­dég­lá­tóm meg is le­pett egy szép zöld-fe­ke­te öv­vel.
Közelebbről szem­ügy­re vé­ve ezt az ér­de­kes ecu­a­do­ri övet, ké­szül­he­tett vol­na ez mi­ná­lunk is bár­me­lyik nyüs­tös szövőszéken, de szövőtáblán vagy egy­sze­rű bo­tocs­kák­kal is. A min­tát min­den eset­ben a felvető szál ad­ja, te­hát lánc­ol­da­lú. A ve­tü­lék szál lát­ha­tat­lan ma­rad a pá­ro­san fel­ve­tett zöld és fe­ke­te szá­lak kö­zött.
Aki a szö­vés­sel nem tud meg­bir­kóz­ni, az varr­hat­ja vagy köt­he­ti is ezt az egy­sze­rű min­tát. Ér­de­kes­sé­ge, hogy négy azo­nos szé­les­sé­gű zöld csík után min­dig egy min­ta­sor – le­gyen az ba­bás, na­pos-hol­das vagy kuny­hós – kö­vet­ke­zik. Ilyen na­pos-hol­das min­ta­sort ná­lunk ke­reszt­ku­pás vagy asz­tal­láb-ró­zsás né­ven sze­dik Mold­vá­ban női ing vállazójára, vagy varr­ják György­falván, eset­leg Magyarlónán akasztalatvarrással kéz- vagy nyak­gal­lér­ra. Ebből is lát­szik, hogy ezek­kel az ősi tech­ni­kák­ból adó­dó min­ták­kal és övek­kel kö­rül­fog­hat­juk a föl­det nem csak a dél­kö­rök, és még az Egyenlítő men­tén is, tér­ben és időben egy­aránt.
*
Otavalo. Fiatal lány kerekítőben (katrincában). Két csuklójá piros kaláris, derekán széles piros ővvel leszorított lepel szoknyában.Fon­tos há­zi­ipar a ke­rá­mia mel­lett a fo­nás, a szö­vés. Saraguróban csak a fér­fi­ak szőnek, a fe­hér­né­pek­nek nem is áll a ke­zé­ben a vetélő. Egyik legősibb ru­ha­da­rab­nak a geo­met­ri­kus min­tá­jú övet tart­ják, olyat, ami­lyet Nixonnak ké­szí­tet­tek, és amiről a pá­ri­zsi Museé de l’Homme-ban is meg­ál­la­pí­tot­tam, hogy kö­rül le­het ve­le fon­ni a Föl­det. A gyer­me­ket a bölcső­ben, a teknőben, mind ná­lunk, Mold­vá­ban, mind pe­dig Ecuadorban ilyen szö­vött öv­vel te­ke­rik át. Sa­ra­gu­róban temp­lo­mo­zás előtt és alatt fény­ké­pez­tünk. Az ot­ta­ni em­be­rek til­ta­koz­nak a fo­tó­zás el­len. Le­hajt­ják a fe­jü­ket, hogy ne vi­gyük el a lel­kü­ket. Később út­köz­ben is ezt ta­pasz­tal­tuk, ami­kor a lo­vat vezető gye­rek til­ta­ko­zott, hogy ne vi­gyük el a lel­két, csak­úgy, mint az anya, aki ölel­te a gyer­me­két. Ami­kor ad­tunk a képből, meg­nyu­god­tak, hogy sen­kit, sem­mit el nem vi­szünk.
Már­ci­us 3–4-én to­vább men­tünk Cuencába, 5-ikén vol­tunk a vá­ros­ban. Ott egy ha­tal­mas tró­pu­si eső ka­pott el ben­nün­ket, ki se tud­tunk száll­ni a ko­csi­ból, pe­dig sze­ret­tünk vol­na be­men­ni há­zak­hoz. Így az­tán be­húz­tunk a mú­ze­um ka­pu­ja alá és meg­néz­tük a nép­raj­zi gyűj­te­ményt. Na­gyon ér­de­kes ikatokat lát­tam, ami­lye­nek­kel Gaz­da El­la Kö­zel­-Ke­le­ten ta­lál­ko­zott (Gaz­da Jó­zsef: Gazdáné Olosz El­la. Kriterion – Püski, 1994, Bu­ka­rest–Bp.). A gyap­jút nem egy­szí­nű­re fes­tik, ha­nem el­kö­tés­sel melírozzák, úgy eresz­tik a fövő festéklébe. Ezt a tech­ni­kát al­kal­maz­zák Bali szi­ge­te­ken, a szumátraiak, üz­bé­gek, türk­mé­nek, kul­ti­kus al­kal­mak­ra hasz­nált kaf­tán­ja­i­kat, kendőiket szőtték ez­zel a tech­ni­ká­val (Gazdáné O. E. 1986, 293, 294, 301-es ol­dal). Ikat tech­ni­ká­val ké­szült a Nixonnak szánt aján­dék öv is. Min­den csa­lád­nak meg­van a ma­ga szö­vé­si és cso­mó­zá­si min­tá­ja. Gyö­nyö­rű vállkendőket lát­tam. Ér­de­kes volt a de­rék­fe­szí­té­sű szövőszék, amit ná­lunk már nem hasz­nál­nak. Nagykenden 1975-ben még fény­ké­pez­tem lapis ma­dzag­szö­vést, en­nek a tech­ni­ká­nak egy egy­sze­rűbb vál­to­za­tát. Ere­de­ti­leg a csán­gó bernyéceket, övezőket is így szőhették. Ecuadorban ponc­hót is szőttek raj­ta egy­kor. Cuenca kör­nyé­kén fe­hér al­sót és fe­ke­te felsőt vi­sel­tek fér­fi­ak és nők egy­aránt. A fér­fi­ak két fe­ke­te felső ru­ha­da­ra­bot öl­töt­tek ma­guk­ra, az asszo­nyok a fe­ke­te vállkendő fö­lött szí­nes ikat kendőt és nya­kuk­ban szí­nes gyön­gyöt vi­sel­tek.
Már­ci­us 8-án a Co­lo­ra­do vi­dé­ki vö­rös törzs­nél vol­tunk, Santo Domingóban, a sá­mán ven­dé­ge­i­ként. A colorado spa­nyo­lul vö­rö­set je­lent, va­ló­szí­nű­leg ar­ról a bo­gyó­ról ne­vez­ték el, amellyel a fér­fi­ak a ha­ju­kat fes­tet­ték, de a ro­var­csí­pés el­len a bőrüket is. Ugyan­ak­kor az asszo­nyok a főzéshez ízesítőnek és színe­sí­tő­nek hasz­nál­ják. Öl­tö­ze­tük és szín­vi­lá­guk a vi­dé­ken ho­nos nagy pa­pa­gá­jo­ké­ra em­lé­kez­tet. Az ég­haj­lat­nak megfelelően a felsőtest és a ka­rok fe­det­le­nek, leg­fel­jebb egy vé­kony vállkendőt vagy nyak­kendőt hor­da­nak. Va­la­mennyi­en le­pel­szok­nyát vi­sel­nek. A fér­fi­ak fe­hér kék, vagy fe­hér­rel csí­ko­zott kerekítőt, szé­les pi­ros öv­vel rög­zí­tik a de­re­kuk­ra. Az asszo­nyok le­pel­szok­nyá­ja me­le­gebb szí­nű, ná­luk a sár­ga, vö­rös és bar­na csí­ko­zás do­mi­nál. A fi­a­tal lá­nyok­nál már a csí­ko­zás­ban a kék és zöld is erőteljesen ér­vé­nye­sül. Eze­ket a tég­la­lap ala­kú, egy­sze­rű kerekítőket gúzzsal össze­kö­tött négy do­rong­ból ké­szí­tett szövőrámára dup­lán ve­tik fel, úgy, hogy va­la­mennyi szé­le igaz szél, te­hát nincs be­szeg­ve. Tű nem jár ben­ne. A gyi­mesi és a mold­vai csán­gók­nál a kat­rin­cák szé­le ugyan­­ilyen szö­vött szél. A 16 éves me­zít­lá­bas király­nő, a sá­mán le­á­nya a szí­nes kerekítőhöz bol­ti la­mé blúzt és pa­lás­tot vi­selt. Ré­gen ezt is sa­játke­zű­leg ál­lí­tot­ták elő. Sa­ját be­val­lá­suk sze­rint a ré­gi öre­gek még fű­szok­nyá­ban jár­tak. Saj­nos ezt már nem volt al­kal­mam lát­ni. Ezek sze­rint a fű­szok­nya következő lé­pé­se le­het a kerekítő, vagy a ná­lunk, Bán­ság­ban il­let­ve a ro­kon mord­vi­nok­nál vi­selt roj­tos kö­tény. Nem­csak a vi­se­let­ben van­nak ha­son­ló­sá­gok, ha­nem jel­leg­ze­tes a nem húros pengetős hang­szer­ük is, a ma­rim­ba, amin a sá­mán ját­szik és ta­nít­ja az if­jú­sá­got.
Már­ci­us 9. Otavalo (Otavalo – oda­va­ló, mond­ta Mó­ricz). Itt volt a leg­na­gyobb a ha­son­ló­ság a mold­vai csán­gó vi­se­let­tel. Otavalo a fővárostól, Qu­i­tó­tól észak­ra fek­szik. Ég­haj­la­ta, mint a pál­mák mö­gül ki­vil­la­nó hegy­csúcs is jel­zi, vég­le­tek kö­zött mo­zog. Így, az öl­tö­zet is eh­hez al­kal­maz­kod­va ré­te­ges. A fér­fi­ak fe­hér in­get és hosszú vá­szon láb­ra­va­lót vi­sel­nek, er­re vi­szont sö­tét­kék, vas­tag, két­ol­da­lú ponc­hót öl­te­nek, amely­nek bé­lé­se szür­ke vagy drapp koc­kás. Fe­jü­kön sö­tét vagy vi­lá­gos szé­les ka­ri­má­jú ka­lap, lá­bu­kon háncs­­tal­pú vászoncipő. Ezek a vas­tag ponc­hók már me­cha­ni­kai szövőszéken ké­szül­nek.
A nők rö­vid vagy hosszú, fe­hér rán­cos hím­zett re­ne­szánsz ing­re alul hím­zett fe­ke­te kerekítőt vesz­nek, amely­re előbb szé­les (8 cm) pi­ros majd geo­met­ri­kus min­tá­val szö­vött övet te­ker­nek. Vál­luk­ra, a szük­ség­nek megfelelően egy vagy két sö­tét vagy vi­lá­gos váll­ken­dőt te­rí­te­nek. A felső gyak­ran gyer­mek- vagy cso­mag­hor­dás­ra is szol­gál. Fe­jük­re fe­hér szé­lén sö­tét­kék fejkendőt köt­nek si­mán vagy tur­bán­sze­rű­en. Lát­tunk idős asszonyt, aki a fe­jén a szí­nes szőttesen fér­fi­ka­la­pot vi­selt. A nők nya­ká­ra ara­nyo­zott üveg­gyöngy, csuk­ló­juk­ra pi­ros ka­lá­ris ke­rül. Le­á­nyok és fi­a­tal­asszony­ok egy ág­ba fo­gott ha­ju­kat csí­ko­san szö­vött haj­pánt­ba te­ke­rik. A női övek­hez ha­son­ló pókakötő­vel vagy bubatekerővel szo­rít­ják le a csecsemő kar­ja­it és lá­ba­it, akár­csak ná­lunk a mold­vai csán­gók „hogy el ne szertüljön”.
Aki nem tud­ja a ru­ha­da­ra­bo­kat ma­ga el­ké­szí­te­ni, az mind meg­vá­sá­rol­hat­ja a va­sár­na­pi vá­sá­rok­ban Otavalóban. Ked­ve sze­rint vá­lo­gat­hat a ponc­hók­ban, in­gek­ben, le­pel­szok­nyák­ban, al­só és felső vállkendőkben és fej­re­va­lók­ban. De meg­ve­he­ti a különböző szé­les­sé­gű öve­ket vagy haj­fo­nó­kat épp­úgy, mint a háncs­­tal­pú fe­hér vagy vi­lá­gos­kék vászoncipőket is. A há­zi szőtt anya­go­kat sok eset­ben fel­vál­tot­ta a gyá­ri árú. Így már na­gyon kelendők a mű­anyag in­gek, a bár­sony vagy flanell, posz­tó vagy más tex­tí­li­á­ból ké­szült fej­re és hát­ra va­ló kendők. Ked­vünk­re fo­tóz­hat­tunk az ut­cán. A polaroid képekből azon­nal tud­tunk ad­ni ala­nya­ink­nak is, így az­tán szí­ve­sen áll­tak meg a gép előtt. Volt egy tol­má­csunk is, aki is­mer­te a hely­be­li­ek táj­szó­lá­sát, s ettől lé­nye­ge­sen könnyeb­ben kom­­mu­ni­kál­tunk.
Már­ci­us 10. Salasaka, utunk utol­só ál­lo­má­sa. Itt is a vá­sár­ral kezd­tük, ahol ér­de­kes gyap­jú szőtteseket és szőnyegeket áru­sí­tó csa­lá­dot szó­lí­tot­tunk meg. A salasakai in­di­á­nok az ide­gen­for­ga­lom ha­tá­sá­ra nagy len­dü­let­tel ül­te­tik át a ré­gi geo­met­ri­kus ál­lat- és em­be­ri fi­gu­rá­kat, tör­zsi és szim­bo­li­kus je­le­ket az el­adás­ra ké­szí­tett gyapjúszőnyegekre.
Vi­se­le­tük csak annyit vál­to­zott az idők so­rán, hogy a fér­fi­ak a fe­hér és fe­ke­te kettős pon­cho he­lyett ki­haj­tós nya­kú fe­hér in­get vi­sel­nek a szí­nes­be sze­gett fe­ke­te felső alá. Me­zít­láb jár­nak és fe­hér láb­ra­va­ló­ban, ga­tyá­ban. Fe­jü­kön a jel­leg­ze­tes, szé­les ka­ri­má­jú sa­la­sa­kai fe­hér ka­lap. Az asszo­nyok egy­sze­rű fe­ke­te ke­re­kí­tőt és fe­hér vállkendőt vi­sel­nek, amin igen jól ér­vé­nye­sül ki­bon­tott fe­ke­te ha­juk. Fe­jü­kön ugyan­olyan szé­les ka­ri­más fe­hér ka­lap, de­re­ku­kon a szö­vött öv, nya­ku­kat ka­lá­ris dí­szí­ti. Mint mond­ják, kez­det­ben csak egy-egy ma­da­rat szőttek, az­tán kettőt. Majd mind­azo­kat az ál­la­to­kat, ame­lye­ket az öve­i­ken is meg­­örö­kí­tet­tek. A szőtteseiken ponc­hós és vállken­dős fér­fi meg női fi­gu­rá­kat is lát­ha­tunk ka­zet­tá­ban vagy sti­li­zált táj­kép­ben a fér­fi há­rom lé­pés­sel a fo­nó asszony előtt ha­lad. A ha­vas hegy­csúcs fö­lött úszó fel­le­gek a ré­gi, bur­já­nos szé­kely­fes­té­kes mo­tí­vum­kin­csé­re és szín­vi­lá­gá­ra em­lé­kez­tet­nek. De van­nak tán­cos fi­gu­rá­ik is ün­ne­pi (szak­rá­lis) vi­se­let­ben, élet­fá­val és ma­dár­ral a ke­zük­ben. Az élet­fa ma­gá­ra is meg­je­le­nik a szőtteseikben, ága­in lé­lek­ma­dár­ral. Töb­bé-ke­vés­bé sti­li­zált pa­pa­gá­jok, temp­lo­mok és táj­ké­pek is ré­szei en­nek a mo­tí­vum­kincs­nek.
Guayaquilben kezdődött el az anyag fel­dol­go­zá­sa. A fény­ké­pek alap­ján Mó­ricz iro­dá­já­ban dol­goz­tunk. Mó­ricz sze­ret­te vol­na, hogy ott dol­goz­zam fel az egé­szet. Köz­ben az út­le­ve­lem le­járt, és nem is akar­tam ma­rad­ni. Köny­ve­ket vá­sá­rolt, aján­ló­le­ve­let adott a fi­am­nak az őstörténeti kong­resszus­ra Spa­nyo­lor­szág­ba.
Mó­ricz egyet­len ké­pet nem he­lye­selt, egy hegy­ol­dal­ban egy óri­ás kőbe fa­ra­gott ké­pét. Azt mond­ta rá, hogy ez ma­ga a Rossz, és össze­tép­te a ké­pet.
Salasaca. Madarasszőttes. „Úgy 20 éve kezdtük a madarakat szőnyegre szőni, azelőtt az övekre szőttük”Bu­da­pes­ten foly­tat­tam a fel­dol­go­zást. Egy hó­na­pig vol­tam ott az út­le­ve­lem meg­hosszab­bí­tá­sá­ra vár­va. Köz­ben a Ma­gya­rok Vi­lág­szö­vet­ség­ének szék­há­zá­ban em­lí­tet­tem, hogy vol­tam kint, mu­tat­tam Mó­ricz név­jegy­ét, ott el is vet­te va­la­ki, akitől so­ha nem kap­tam vissza. Később több­ször ír­tam ne­ki és Va­dász Zol­tán­nak is, de vá­laszt so­ha nem kap­tam egyiküktől sem.
Ha­son­ló­sá­gok: Ecuadorban is fa­nyer­get tesz­nek a ló­ra, és átalvetőbe te­szik a te­rűt, mint Er­dély­ben. A fér­fi­ak 3 lé­pés­sel a csa­lád előtt jár­nak, mint Ka­lo­ta­sze­gen, vagy a ci­gá­nyok. Saraguróban az idős és fi­a­tal asszo­nyok, le­á­nyok mel­lén a Nap és fü­lük­ben a Hold és a csil­la­gok. A szé­ke­lyek nem ma­gu­kon vi­sel­ték eze­ket a je­gye­ket, de a ka­puk­ra ki­fa­rag­ták.
A gyer­me­kek ta­risz­nyá­val jár­nak, a csán­gó gye­re­kek is az­zal men­nek is­ko­lá­ba.
Ne­he­zebb te­rűt átalvetőben vi­sel­nek vál­lon, vagy fa­nyer­gen. A kat­rin­ca alá jön a szé­les pi­ros öv, ami a ke­le­ti né­pek­nél is szo­ká­sos. Fe­hér nad­rá­gos fér­fi – ugyan­azt az ülep nél­kü­li nad­rá­got ír­ja le Nagy Jenő. A mold­vai csán­gók­nál a ha­ris­nya fejlődését ma­gya­ráz­za, pa­rittya­ga­tyá­nak ne­ve­zik a hétfalusiak.A hasonlóságok képekben megnézhetőek ITT.


Forrás: AranykapuMűvelődés

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése